ورودی برچسب ها
preexisting-tag

Enter key add a new tag by default, set it بدون ورود: درست است غیرفعال کردن.

Australia,Brazil,USA

Set it حساس به مورد:درست است

"کلمات ممنوعه":["shit","bloody"]