ورودی های فرم
ورودی ها گرد شده است
تعویض
کادر پیش فرض
طرح کادر انتخاب
Radio Button
طرح کلی دکمه های رادیویی