چیدمان افقی

طرح کنترل فرم با استفاده از ردیف برای ایجاد تراز افقی..

چیدمان عمودی

A form control layout using flex to create verticle alignment.

برچسب تراز سمت چپ

A form control layout using row with left label alignment.

رادیکال ها
کادر انتخاب

فرم داخلی بازشونده

طرح بندی گروه فرم در داخل بازشونده