DropzoneJS is an open source library that provides drag’n’drop file uploads with image previews.

بارگزاری تک

بارگزاری چندتایی

استفاده از دکمه برای بارگزاری

فایل را اینجا رها کنید تا آپلود شود

اندازه پرونده و تعداد پرونده ها را محدود کنید

پرونده های پذیرفته شده

تصویر کوچک را حذف کنید