توستر

Toastr is a Javascript library for non-blocking notifications. jQuery is required. The goal is to create a simple core library that can be customized and extended.

انواع

موقعیت ها

موقعیتهای بالا

موقعیتهای پایین

اعلان های متنی

بستن دکمه

نوار پیشرفت

پاک کردن توست

حذف/پاک کردن توست

حذف توست

حذف توست بدون انیمیشن

پاک کردن توست

پاک کردن توست بدون انیمیشن

مدت زمان و زمانهای طولانی

Show .6s

the show time can be define by using مدت زمان نمایش

Timeout 6s

Time Out can be define by زمان پایان برای تعیین مدت زمان باقی می ماند

Hide 3s

Hide can be define by hideDuration to set what amount of time will take to hide message

Sticky

Sticky Message can be create by set the زبان پایان to 0

مخفی/نمایش دادن انیمیشن

محو شدن

اسلاید به پایین /اسلاید به بالا