$20038

فروش در ماه جاری

صفحه / بازدید
2065
کاربر جدید
465
هفته گذشته
23456
$7038

فروش در هفته گذشته

صفحه ها / بازدید
2065
کاربر جدید
465
هفته گذشته
23456

فروش در ماه جاری

80765

فروش در ماه گذشته

10765

2070 فروش ها

100 هزینه

4000 فروش ها

2000 هزینه

3070فروش ها

1770 هزینه

مقایسه فروش سال گذشته با سود

# نام تصویر ایمیل وضعیت عملیات
1 Smith Doe Smith@gmail.com فعال
2 Jhon Doe Jhon@gmail.com در انتظار
3 Alex Otto@gmail.com غیر فعال
# محصول تاریخ قیمت وضعیت عملیات
1 Watch 12-10-2019 $30 تحویل داده شده
2 Iphone 23-10-2019 $300 در انتظار
3 Watch 12-10-2019 $30 تحویل داده نشده

کاربران جدید در دیتاتیبل

# نام تصویر ایمیل وضعیت عملیات
1 Smith Doe Smith@gmail.com فعال
2 Jhon Doe Jhon@gmail.com در انتظار
3 Alex Otto@gmail.com غیر فعال
# محصول تاریخ قیمت وضعیت عملیات
1 Watch 12-10-2019 $30 تحویل داده شده
2 Iphone 23-10-2019 $300 در انتظار
3 Watch 12-10-2019 $30 تحویل داده