رادیکال بار ساده
چند رادیکال بار
نمودار دایره زاویه سفارشی
شیب رادیکال بار
رادیکال بار با تصویر
سنج زاویه ای نوار
سنج نیمه دایره ای