ساده Pie
ساده Donut
Monochrome Pie(Number of leads)
شیب Donut
Donut با الگوی (نوع فیلم مورد علاقه)
Pie با تصویر