ستون خط (منابع ترافیکی)
چند محور Y (XYZ - تجزیه و تحلیل سهام (2009 - 2016))
خط و منطقه (تیم A مقابل تیم B)
منطقه ستون خط