نمودار خط پایه (روندهای ماهانه ماه)
خط با برچسب داده ها (میانگین دمای متوسط و پایین)
نمودار زمان قابل بزرگنمایی (جنبش قیمت سهام)
نمودار خط شیب (رسانه اجتماعی)
نمودار خط زمان واقعی (نمودار به روزرسانی پویا)
نمودار خط خراب (آمار صفحه)
نمودار خط قلم مو
نقطه چین نمودار خط