پایه ستون نمودار ها
برچسب داده ها با ستون
ستون های انباشته
ستونی با ارزشهای منفی
ستون های توزیع شده