نمودار پایه بار
نوار گروهی
میله های انباشته (فروش کتاب های داستانی)
نوار با ارزش های منفی (هرم جمعیت موریس 2011)
نوار برچسب داده های سفارشی
Patterned Bar(Compare Sales Strategy)